Задати питання
flag Судова влада України

 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                          Наказом  Голови Краснолиманського міського

                                                                                                          Донецької області

                                                                                                          від 03 січня 2017 року N 1

 

 ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

КРАСНОЛИМАНСЬКОГО МІСЬКОГО СУДУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

          1.Правила внутрішнього трудового розпорядку в Краснолиманському міському суді Донецької області розроблені згідно положень статтей Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про державну службу», Кодексу Законів про працю України, Закону України «Про відпустки», Положення про апарат Краснолиманського міського суду, положення про помічника судді суду загальної юрисдикції та інших нормативно-правових актів законодавства України, які регулюють трудові відносини.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

          2.Правила внутрішнього трудового розпорядку Краснолиманського міського суду (далі – Правила), поширюються на суддів, державних службовців, працівників патронатної служби, службовців та інших працівників суду і є обов’язковими для дотримання та виконання.

 1. Метою правил є забезпечення і зміцнення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу, підвищення якості й продуктивності праці шляхом створення необхідних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомого і сумлінного виконання своїх трудових обов'язків.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

          4.Ці правила встановлені з урахуванням Закону України “Про державну службу”. Державна служба здійснюється з дотриманням таких принципів:

- верховенства права;

- законності;

- професіоналізму;

- патріотизму;

- ефективності;

забезпечення рівного доступу до державної служби;

політичної неупередженості;

прозорості;

стабільності.

          5.Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються керівництвом суду.

 1. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

          6.Судді та працівники апарату суду реалізують своє право на працю шляхом укладання трудового договору в установленому законом порядку.

7.Судді суду призначаються на посади та звільняються з посад в порядку передбаченому Законом України «Про судоустрій і статус суддів».Працівники апарату суду приймаються на роботу відповідно до вимог чинного трудового законодавства України за трудовими договорами. На посади державних службовців призначаються переможці конкурсу, крім призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, помічників суддів  та випадків, коли законами України передбачено інше. Порядок призначення та звільнення керівника апарату суду та заступника керівника апарату суду визначається Законом України «Про судоустрій і статус суддів». Прийом на роботу  інших працівників апарату суду здійснюється на загальних підставах, згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами законодавства України.

8.Під час укладення трудового договору особи, які претендують на зайняття відповідних посад зобов‘язані подати:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу та його копію; 

- за наявності – трудову книжку, оформлену у встановленому порядку та її копію;

-  диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку та його копію;

-  довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру та її копію.

- військовий квиток та його копію (військовослужбовці, із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього СРСР і Збройних Сил держав-учасниць СНД).

- за наявності – документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації та їх копії;

Особи, які претендують на заняття посад державних службовців та бажають взяти участь в конкурсі, зобов’язані подати ще й такі документи:

- письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

- письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені ч.3 або ч.4 ст.1 ЗУ «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результатати такої перевірки;

-посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою ( з 01.05.2017 року);

- особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4х6 сантиметрів;

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

 1. Рішення про призначення на посаду державної служби приймається після закінчення строку оскарження результатів конкурсу, а в разі оскарження результатів конкурсу - після прийняття рішення за скаргою суб’єктом розгляду скарги (органом, уповноваженим на розгляд скарги), але не пізніше 30 календарних днів після оприлюднення інформації про переможця конкурсу, якщо інше не передбачено законом. Таке рішення приймається на підставі протоколу засідання конкурсної комісії.

Рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та за результатами перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".

 1. Призначення,переведення,прийняття та звільнення працівника апарату суду оформляються наказом керівника апарату суду, про що вони ознайомлюються під підпис.

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.

11.З наказом про прийняття працівника на роботу (призначення на посаду тощо) він ознайомлюється під розписку в особовій картці, в якій повторюється запис в трудовій книжці.

12.Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця складають Присягу державного службовця відповідно статті 36 Закону України«Про державну службу».

Власноруч підписаний текст Присяги зберігається в особовій справі. Про складання присяги робиться запис у трудовій книжці.

 1. При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу.

Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця, при прийнятті на роботу службовців не може перевищувати трьох місяців.

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим.

Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

 1. Під час прийняття на роботу нового працівника або в разі переведення працівника в установленому порядку на іншу посаду керівництво суду зобов'язане:

- роз'яснити працівникові його права й обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

 Консультант суду по роботі з персоналом (консультант суду) зобов’язаний  ознайомити працівника з цими Правилами, Правилами внутрішнього службового розпорядку, загальними правилами етичної поведінки державного службовця, посадовою інструкцією та іншими документами, передбаченими законодавством під розписку, надати копію посадової інструкції та Правил поведінки працівника суду;

Відповідальний працівник апарату суду зобов’язаний проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.

15.Записи про призначення, переведення, прийняття,заохочення та звільнення працівника апарату суду заносяться до трудової книжки.

 Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на консультанта по роботі з персоналом.

 1. Припинення трудового договору може мати місце лише з підстав, передбачених чинним законодавством України.
 2. Працівник апарату суду має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, письмово попередивши про це  керівника апарату суду  за два тижні. Після закінчення цього терміну працівник апарату суду має право припинити роботу.

За домовленістю між працівником та керівником апарату суду трудовий договір може бути припинено до закінчення терміну попередження про звільнення. Причина звільнення має бути зазначена в точній відповідності з формулюванням чинного трудового законодавства, із посиланням на статтю (пункт) Кодексу законів про працю України або інших законодавчих актів.

18.Розірвання трудового договору з ініціативи керівництва суду допускається лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Перед розірванням трудового договору працівник суду зобов’язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути службове посвідчення, передати всі службові документи  іншій особі, визначеній головою суду, керівником апарату суду.

 1. В день звільнення керівництво суду зобов'язане видати працівнику його трудову книжку із занесеним до неї записом про звільнення. Записи про звільнення в трудову книжку повинні заноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства України та зобов'язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 III. ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

          20.Судді мають права та обов’язки, визначені статтею 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і загальні права та обов’язки, передбачені Конституцією України, іншими чинними Законами України.

 1. Працівники Краснолиманського міського суду, мають право:

1)користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією України та законами України;

2)на повагу  до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, колег та інших осіб;

3)на чітке визначення посадових обов’язків;

4)на здорові,безпечні та належні для високоефективної роботи умови праці;

5)на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоюється, досвіду та стажу роботи;

6)на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

7)брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень у межах своїх повноважень;

8)на відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення;

9)на просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх службових обов’язків;

10)на проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

11)на участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;

12)на участь у діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій у випадках, передбачених цим Законом;

13)на оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності;

14)на захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;

15)на отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;

16)на безперешкодне ознайомлення з документами про проходження ним державної служби, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його службової діяльності;

Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

 1. Працівники суду зобов'язані:

1)дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України”;

2)дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;

3)поважати гідність людини, не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

4)з повагою ставитися до державних символів України;

5)сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;

6) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

7)зберігати службову, конфедеційну, а також іншу інформацію, яка стала відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;

8)забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;

9)постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

10) своєчасно і точно виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень;

11)діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу.

12) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

          Працівники несуть також інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

          23.Коло обов'язків, що їх виконує кожен працівник за  своєю посадою визначається відповідними Положеннями та Посадовими інструкціями, затвердженими керівником апарату суду в установленому порядку.

 1. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА СУДУ
 2.         Повноваження,обов’язки голови суду визначені положеннями статтей Закону України «Про судоустрій і статус суддів», чинним трудовим законодавством України.

          Повноваження,обов’язки керівника апарату суду та його заступника визначені положеннями статтей Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про державну службу», чинним трудовим законодавством України, відповідними посадовими інструкціями.

          25.Керівництво суду зобов'язане:

1)під час укладення трудового договору роз’яснити працівникові його права і обов’язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

2)належним чином організувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем;

3)затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника;

4)забезпечити здорові та безпечні умови праці;

5) контролювати виконання працівниками вимог законодавства, Кодексу професійної етики судді, Правил поведінки працівника суду, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Правил внутрішнього службового розпорядку та застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу та дисциплінарні стягнення;

6) неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства про працю, правил з охорони праці;

7)постійно вдосконалювати організацію роботи суду, забезпечувати підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників;

8)створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу та активність працівників;

9) забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки працівників.

 1. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ, ЧАС ВІДПОЧИНКУ
 2. Для працівників суду встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота та неділя. Тривалість робочого часу працівників суду становить 40 годин на тиждень.

          У випадках,передбачених статеттю 56 КЗпП України, окремим працівникам на їх прохання може встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.

          Час початку і закінчення роботи та час перерви для відпочинку і харчування встановлюються такі:

  

З понеділка по четвер:

П’ятниця:

Початок роботи

8 год. 00 хв.

8 год. 00 хв.

Перерва

12 год. 00 хв. – 12 год. 45 хв.

12 год. 00 хв. – 12 год. 45 хв.

Закінчення роботи

17 год. 00 хв.

15 год. 45 хв.

                    Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

 1. Працівникам надається щодня перерва для відпочинку та харчування.Перерва не включається в робочий час.Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.
 2. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні, як правило, не допускається. Залучення працівників до надурочної роботи, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством, за письмовим наказом керівника.

          Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники суду зобов’язані за розпорядженням керівника з’являтися на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.

 1. Працівникам апарату суду надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

          Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів.

          30.Порядок надання відпусток суддям визначається з урахуванням положень статті 136 Закону України  «Про судоустрій і статус суддів», суддям надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів з виплатою, крім суддівської винагороди, допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу.Суддям, які мають стаж роботи більше 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.

          Щорічна основна  оплачувана відпустка державним службовцям надається тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

          Щорічна додаткова оплачувана відпустка за вислугу років на державній службі тривалістю до 15 календарних днів надається державним службовцям відповідно до вимог чинного законодавства України.

          Працівникам патронатної служби щорічна основна відпустка надається тривалістю 24 календарних дня з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби.

          Службовцям та робітникам апарату суду надається щорічна відпустка із виплатою матеріальної допомоги для оздоровлення у розмірі, що не перевищує посадовий оклад працівника.

          Щорічна основна відпустка може бути використана частинами за умови, якщо безперервна її частина становить не менше 14 календарних днів.

          31.Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується керівником на кожен календарний рік не пізніше 15 січня.

          Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку.Графік доводиться до відома всіх працівників.

 1. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.
 2. За рішенням керівника апарату суду державні службовці можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

          Відкликання зі щорічної відпустки інших категорій працівників допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої статті 79 КЗпП України та в інших випадках, передбачених законодавством.

          34.За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником керівництвом суду, але не більше 15 календарних днів на рік.

          35.Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням.

          Працівникам суду надаються також інші відпустки відповідно до чинного законодавства.

 1. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ
 2. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення:

- оголошення подяки;

- преміювання;

- нагородження почесною грамотою.

          Пропозиції щодо заохочення працівників апарату суду подаються на розгляд керівникові апарату суду в установленому судом порядку.

          Державним службовцям за бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги до державних службовців застосовують такі види заохочень:

1)оголошення подяки;

2)нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками державного органу;

3)дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом;

4)представлення до нагородження урядовими відзнаками та відзначення урядовою нагородою (вітальний лист, подяка, почесна грамота);

5)представлення до відзначення державними нагородами.

 1. Заохочення стосовно керівника апарату та заступника керівника апарату суду застосовуються Начальником Територіального управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області за поданням голови суду.
 2. Застосування заходів заохочення до помічника судді здійснюється керівником апарату суду за поданням судді, відповідно до Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції, затвердженого рішенням Ради суддів України №14 від 25 березня 2011 року.
 3. Відповідно до частини 9 статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя до звільнення з посади або припинення його повноважень не може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами. Суддя може бути нагороджений державними нагородами лише за проявлену ним особисту мужність і героїзм в умовах, пов’язаних із ризиком для життя.
 4. Працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги та пільги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення житлових умов і т. ін.). Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.
 5. Заохочувальні відзнаки вручаються в урочистій обстановці головою суду або керівником апарату суду.

          Заохочення оголошуються в наказі керівника, доводяться до відома працівника суду або всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника суду.

VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Підстави та порядок дисциплінарної відповідальності суддів регулюються розділом VI Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

          43.За порушення трудової дисципліни, цих Правил до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

- догана;

- звільнення.

    Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України (за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; за прогул (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;  чи появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

          До державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків,  визначених Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовоими актами у сфері державної служби, посадою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець притягується до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Законом України «Про державну службу».

          До державних службовців застосовується один із таких видів дисципланірного стягнення:

1.)зауваження;

2.)догана;

3.)попередження про неповну службову відповідність;

4.)звільнення з посади державної служби.

          44.Дисциплінарні стягнення  до керівника апарату та заступника керівника апарату суду застосовуються Начальником Територіального управління Державної судової адміністрації України за поданням голови суду відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

          45.Застосування дисциплінарних стягнень до працівників суду здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

          46.До застосування дисциплінарного стягнення керівник апарату суду повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

          Застосування заходів дисциплінарного стягнення до помічника судді здійснюється керівником апарату суду за поданням судді.

47.Дисциплінарне стягнення застосовується керівником апарату суду безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

48.Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством 

          49.За кожне порушення дисципліни може бути застосовано лише одне стягнення.

             При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

          Стягнення оголошується в наказі  і повідомляється працівникові під розписку.

          50.Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.      

          51.Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника апарату суду не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник апарату суду  не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

          Якщо державний службовець не вчинив нового порушення цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері державної служби і виявив себе сумлінним службовцем, дисциплінарне стягнення стосовно нього може бути знято до закінчення року, протягом якого воно було накладено, але не раніше ніж через шість місяців з дня накладення дисциплінарного стягнення. Право на дострокове зняття дисциплінарного стягнення належить суб’єкту призначення, що його застосував.

          Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

VIII. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ.

          52.Трудові спори, що виникають між працівником і керівництвом, розглядаються в порядку передбаченому чинним законодавством.