flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом голови Краснолиманського міського суду

Донецької області № 1 від 03.01.2017 року.

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ КРАСНОЛИМАНСЬКОГО МІСЬКОГО СУДУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Згідно з Конституцією України громадяни України мають право на працю – тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, - включаючи право на  вільний вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти.

Обов`язком кожного працівника є сумлінна праця, додержання трудової дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці, бережливе відношення до ввіреного майна. Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, застосуванням методів переконання і виховання, а також заохоченням за сумлінну працю.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку розроблені на підставі Кодексу законів  про працю України, в їх основу покладено положення Закону України «Про державну службу».

Правила спрямовані на зміцнення трудової дисципліни, своєчасне і якісне виконання працівниками покладених на них обов`язків, раціональне використання робочого часу, зростання продуктивності та ефективності праці.

1.3. Питання, пов`язані з застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються керівництвом.

В тексті правил внутрішнього трудового розпорядку застосовуються терміни:

керівник апарату  суду та його заступник;

                         

  1. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ, ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ .

 

 

2.1. Призначення, переміщення та звільнення працівників здійснюється:

       - Суддів місцевих судів – Президентом України, а в разі безстрокового обрання Верховною Радою України;

       - Голів та заступників голів судів -  Вищою радою юстиції за поданням відповідної  ради суддів України;

     - Керівника апарату, заступника керівника апарату -  начальником територіального управління державної судової адміністрації України в Донецькій області  за подання голови суду;

      -  Помічників суддів – за поданням судді керівником апарату суду;

      -  Всіх інших працівників суду – керівником апарату суду.

При прийнятті на державну службу для спеціалістів може  встановлюватися випробуванням терміном до шести місяців.

2.2. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей особи, яка претендує на посаду державного службовця, може проводитись стажування терміном до двох місяців.

2.3. Під час укладення трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу документи, подання яких не передбачена законодавством.

2.4. З наказом про прийняття працівника на роботу (про призначення на посаду) він ознайомлюється під розписку в особовій картці, в якій повторюється відповідний запис в трудовій книжці.

2.5. До початку роботи за укладеним трудовим договором, або у разі переведення працівника на іншу роботу в суді, керівництво управління державної судової адміністрації України в Донецькій області або керівництво суду зобов`язані:

 - Роз`яснити працівникові його права та обов`язки і інформувати під розписку про умови праці; 

 - Ознайомити працівника із Законом України «Про державну службу України», Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Законом України «Про запобігання корупції», Положенням про Державну судову адміністрацію України в Донецькій області;

 - Визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідним для роботи засобами;

-  Проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;

2.6. На всіх працівників ведуться трудові книжки у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.7. Припинення трудового договору з працівниками може мати місце тільки з підстав, передбачених законодавством.

Працівник має право за власним бажанням розірвати трудовий договір , укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво за два тижні. У разі , коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (випадки, передбачені частиною першою ст.38 КЗпП України)керівництво апарату повинне розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник).

Після закінчення строку попередження працівник має право припинити роботу, а керівництво зобов`язане видати працівнику трудову книжку і провести з ним остаточний розрахунок.

За згодою між працівником і керівництвом трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення. Строковий трудовий договір (пункти два і три ст.23 КЗпП України) підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення керівником законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 КЗпП України).

2.8. Перед розірванням трудового договору працівник зобов`язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності повернути всі документи та літературу.   

2.9. Розірвання (припинення) трудового договору з працівником оформлюється наказом.

2.10. Днем звільнення є останній день роботи.

В день звільнення керівництво зобов`язане видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення і здійснити з ним остаточний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні робитися у точній відповідальності з формулюванням чинного законодавства та посилання на відповідну статтю КЗпП України. 

 

 

  1. ОСНОВНІ ОБОВ`ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ.

 

 

3.1. Працівники зобов`язанні:

- Додержуватися Конституції України та інших нормативних актів законодавства України;

- Працювати чесно, сумлінно виконувати покладені відповідно до посадової інструкції обов`язки, на високому  професійному рівні, своєчасно й ефективно;

-  Виявляти ініціативу і творчість у роботі;

- Не брати на себе без наказу керівника виконання обов`язків, не передбачених за посадою;

- Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і підвищувати професійну кваліфікацію;

-  Дотримуватися трудової дисципліни;

- Своєчасно виконувати директиви Державної судової адміністрації України, накази керівництва;

-  Використовувати весь робочий час для продуктивної праці;

- Не припускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам держави чи негативного впливу на репутацію працівника суду;

- Не брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України, ускладнюють функціонування державних органів;

- Не вчиняти дій, які можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисливих цілях у власних інтересах, а також дій, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними, свідомо просувати чи рекомендувати для працевлаштування до суду своїх близкіх родичів в обхід встановлених процедур;

- Додержуватися заборони прямо чи опосередковано отримувати подарунки від юридичних або фізичних осіб;

- З повагою ставитися до громадян, керівників і співробітників, бути терплячими, ввічливими та доброзичливими, дотримуватися високої культури спілкування;

- Уникати будь-яких ситуацій, що можуть спричинити конфлікт інтересів;

- Не виявляти всупереч інтересам справи упередженість або прихильність до будь якого підприємства, установи, організації, об`єднання громадян або конкретної особи, діяти у політично нейтральний спосіб.

- Виконувати свої обов`язки з повагою до прав людини, ставитися до всіх і кожного неупереджено і без дискримінації (словом чи діє чи дією) на підставі расової, релігійної, національної, статевої бо політичної приналежності, соціального походження, майнового і посадового становища, мови спілкування та інших обставин;    

- Не давати переваг будь-яким громадським чи релігійним об`єднанням, професійним або соціальним групам, організаціям, компаніям, громадянам;

-  Проявляти повагу до моральних звичаїв і традицій народів, враховуючи культурні та інші особливості різних етнічних і соціальних груп, релігійних конфесій;

-  Утримуватися від дій, які можуть справити враження про надання переваг одній із сторін;

- Зберігати службову, конфіденційну а також  іншу інформацію, яка згідно законодавству не підлягає розголошенню;

- Поведінка працівника Краснолиманського міського суду Донецької області поза судом не повинна викликати сумнівів в його порядності та чесності, або негативно впливати на роботу чи репутацію суду;

- Повинні уникати ситуацій, які можуть загрожувати здоров`ю та безпеці колег, уникати спричинення шкоди навколишнього середовищу;

- Додержуватися вимог з охорони праці та протипожежної безпеки, додержуватися встановленого порядку збереження документів та матеріальних цінностей;

- Утримувати свої робочі місця в чистоті.

3.2. Коло обов`язків, які виконує кожний працівник Краснолиманського міського суду Донецької області за своєю посадою визначається посадовими інструкціями, що затверджується керівництвом суду.

 

  1. ОСНОВНІ ОБОВ`ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА.

 

 

4.1. Керівництво управління державної судової адміністрації України в Донецькій області, керівники судів зобов`язані:

- Правильно організовувати роботу працівників таким чином, щоб кожен з них  працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, був ознайомлений з установленими завданнями;

-  Забезпечити безпечні та нешкідливі умови праці;

-  Забезпечувати в установленому порядку підвищення кваліфікації працівників за їх фахом у відповідних навчальних закладах, на лекційних завданнях, курсах;

- Забезпечувати матеріальну зацікавленість працівників у результатах їх особистої праці та загальних підсумках роботи, економне і раціональне витрачення фонду оплати праці;

-  Забезпечувати додержання працівниками трудової та виконавської дисципліни;

-  Неухильно додержуватися законодавства про працю;

-  Створювати належні для високопродуктивної роботи умови праці;

- Справедливо вирішувати питання про моральне та матеріальне заохочення працівників, які досягли значних результатів у роботі;

Керівництво повинне забезпечувати виплату заробітної плати працівникам в установлені терміни та в розмірах, передбачених законодавством і трудовим договором.

 

  1. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 

5.1. Для працівників встановлюється п`ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота і неділя. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень (за винятком працівників віком до 18 років та інших категорій працівників, передбачених чинним законодавством).

У випадках, передбачених статтею 56 КЗпП України, окремими працівниками на їх прохання може встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою  праці пропорційно відпрацьованому ними часу.

5.2. Час початку і закінчення роботи працівників Краснолиманського міського суду Донецької області та час перерви для відпочинку і харчування  встановлюються такі:

 

 

З понеділка по четвер

              П`ятниця

Початок роботи

8 год. 00 хв.

8 год. 00 хв.

Перерва

12 год.00хв.  12год.45 хв.

12 год.00хв.  12год.45 хв.

Закінчення роботи

17год. 00 хв.

15 год. 45хв.

 

Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП України) тривалість робочого дня з 40- годинним робочим тижнем скорочується на одну годину.

За рішенням керівника окремим працівникам може встановлюватися гнучкий графік роботи на умовах та в порядку передбачених законодавством.

5.3.  Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники зобов`язані за розпорядженням керівництва з`явитися на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні. Робота в неробочі дні оплачується відповідно до статті 107 КЗпП України.

На бажання працівника, який працював у вихідні, святкові або неробочий, йому може бути наданий інший день відпочинку. 

 5.4. Працівникам , на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу», робота понад встановлену тривалість робочого часу оплачується відповідно до статті 106 КЗпП України.

5.5. Облік робочого часу працівників управління проводиться шляхом занесення відповідних даних до табелю. Наказом керівництва призначається відповідальна особа, а також визначається порядок ведення табелю обліку робочого часу.

5.6.  За особливий характер роботи та інтенсивність праці державним службовцям виплачується надбавка до посадового окладу. Розмір надбавки встановлюється і переглядається керівництвом управління державної судової адміністрації за поданням керівника відповідного структурного підрозділу.

5.7. Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відзивати та знімати з роботи для виконання громадських обов`язків і проведення різних заходів, не пов`язаних із виробничою діяльністю.

5.8. Черговість надання працівникам щорічної та додаткової оплачуваної відпусток встановлюється керівництвом суду з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи суду і особливих інтересів працівників та можливостей для їх відпочинку. Графік відпусток складається на кожний календарний рік і доводиться до відома всіх працівників.

 

  1. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ.

 

6.1. За зразкове виконання трудових обов`язків, за результатами щорічної оцінки (атестації), тривалу і бездоганну роботу, інші успіхи у праці до працівників застосовуються такі заохочення:

- Оголошення подяки;

- Видача грошової премії;

- Нагородження Почесною грамотою і цінними подарунками;

За виконання особливо відповідальних завдань працівнику, на якого поширюється дія Закону України «Про державну службу», може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад.

6.2. Працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов`язки, надаються в першу чергу переваги та пільги соціально - культурного обслуговування.  Таким працівникам надається також перевага в просуванні по службі (роботі).

6.3. За сумлінну безперервну працю в державних органах, зразкове виконання трудових  обов`язків державним службовцям видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

6.4. За особливі трудові заслуги державні службовці представляються до державних винагород та присвоєння почесних звань.

Заохочення оголошуються наказом і заносяться до трудових книжок згідно з правилами їх ведення.  

 

 

 

 

 

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

 

 

7.1  Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання без поважних причин працівником покладених на нього трудових та службових   обов`язків, порушення державним службовцем обмежень, пов`язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи громадського стягнення, а також застосування інших заходів передбачених чинним законодавством.

7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника застосовуються  один із видів стягнення:

- зауваження;

- догана;

- попередження про неповну службову відповідність;

- звільнення.

7.3. Дисциплінарне стягнення стосовно працівників суду застосовуються керівництвом суду. Застосування дисциплінарного стягнення оформляються наказом. Накази доводяться до відома працівника під розписку.

7.4. Колективи структурних підрозділів зобов`язані створювати обстановку неприпустимості до порушень трудової дисципліни, проявляти вимогливості до працівників, які несумлінно виконують свої трудові  обов`язки.

7.5. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

До застосування дисциплінарного стягнення керівництво суду повинного витребувати від порушника письмове пояснення.

7.6. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення.

Під час вибору виду стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок і попередня робота працівника.

7.7. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив себе сумлінним працівником, стягнення може бути зняте до закінчення року.

Протягом дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

  1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ.

 

 

8.1. Трудові спори, що виникають між працівником і керівництвом, розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.